Технически изисквания за интерфейсите за свързване на устройства към мрежата на "Източна телекомуникационна компания" АД

I. Въведение

Документа   съдържа  описание  на   техническите  изисквания   към устройствата,   свързани  в

мрежата на Източна телекомуникационна компания АД, както и описание на предоставяните

чрез далекосъобщителната мрежа услуги. Информацията се предоставя съгласно въведената

у   нас  Директива   1999/5/ЕС,   Закона   за   далекосъобщенията  и Наредбата   за   съществените

изисквания   и   оценяване   съответствието   на   радиосъоръженията   и   крайните

далекосъобщителни устройства.

Спецификациите   съдържат   информация   за   функционирането   и   взаимодействието   на

крайното   устройство   с   обществената   далекосъобщителна   мрежа   с   цел   установяване,

поддържане, освобождаване/разпадане на реални или виртуални връзки.

II. Позоваване

При изготвянето на техническите изисквания са използвани следните документи:

1. Directive 1999/5/EC of  the European Parliament  and  the Council  of 9th March 1999 on

radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of

their conformity.

2. ETSI   TR   101   730   Publication   of   interface   specification   under   Directive   1999/5/EC;

Guidelines for describing analogue interfaces.

3. ETSI   TR   101   731   Access   and   Terminals   (AT);   Digital   access   to   the   public

telecommunications   network;   publication   of   interface   specification   under   Directive

1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces.

4. ETSI EG 201 838 Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum matters; Publication

of   interface   specifications   under  Directive   1999/5/EC;  Guidelines   for   describing   radio

access interfaces.

III. Дефиниции:

Network termination point (NTP): Физическа точка, в която на абоната е предоставен достъп до

обществената далекосъобщителна мрежа на оператора.

Интерфейс:  Физическа   точка  на   свързване,  в която на   абоната  е  предоставен достъп до

далекосъобщителната   мрежа   на   оператора.   Това   е   физическото   представяне   на  Network

Termination Point (NTP).

IV. Описание

1. Network Termination Point

Свързването става посредством балансирана  100 Оhm усукана  двойка, терминирана с  RJ45

конектор. Битовата скорост на линията може да бъде 10 или 100Мbit/s. Конекторите трябва да

са   свързани   към  Network   Terminating   and   Test  Apparatus   (NTTA)   /  Network   Terminating

Equipment, като се има в предвид затихването.  Детайлно описание на конектора е показано

по-долу:

Сигнал Пин

ТХ+ 1

ТХ- 2

RX+ 3

- 4- 5

RX- 6

- 7

- 8

2. IP Trunk :

Източна Телекомуникационна Компания позволява VOIP свързаност по IP протокол и Н.323 или SIP протокол за сигнализация. Поддържани кодеци за кодиране на глас са G711 q, ulaw или G729AB. Осигурена с поддръжка за изпращане и получаване на факсимилни съобщения в собствената мрежа и от абонати на други мрежи по протокол Т.38.

3. Електрически характеристики на интерфейса

Пълна спецификация на абонатния интерфейс дава стандарта IEEE 802.3/Ethernet.

4. Безопасност и електромагнитна съвместимост

Работните напрежения са дефинирани в IEEE 802.3/Ethernet. Мрежовото оборудване отговаря

на текущите регулации за електромагнитна съвместимост, а именно:

според спецификацията на Искрател

V. Предоставяни услуги

Чрез така описаният интерфейс се предоставя фиксирана гласова телефонна услуга.

Допълнителните услуги, предоставяни чрез мрежата са CLIP и CLIR, като абоната може да

ги заявява или отказва чрез обаждане до Центъра за управление на мрежата на Оператора.

VI. Допълнителна информация

Версия на документа:  1

Дата на последната актуализация: 05.12.2009

Автор: Янита Стайкова

За по-нататъшна информация относно този документ:

Янита Стайкова

„Източна телекомуникационна компания“ АД

бул. „Цариградско шосе“ 105

София 1113

y.staykova@etcc.bg

 

 

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление