Преносимост

Какво представлява преносимостта на фиксираните номера?


С въвеждането на преносимостта на фиксираните номера, всеки краен потребител на фиксиран телефон в страната може да смени своя телефонен оператор и да запази стационарния си номер, както и да смени адреса си (местоположението) в рамките на един географски код.
Преносимостта значително улеснява потребителите да прехвърлят номерата си към нов оператор, готов да им предложи по-добро качество, цена и обслужване.
Вие също можете да се възползвате от предимствата на преносимостта и да се присъедините към нас бързо и без много усилия!
Ако пренесете номера си към ИТК, ще ползвате значително по-ниски цени за селищни, междуселищни, международни разговори и обаждания до мобилни номера в България! Вие ще можете сами да изберете на какви цени да говорите спрямо избрания от Вас абонаментен план.

Условия за пренасяне на номер към мрежата на ИТК

1. Посетете офис на „Източна телекомуникационна компания” АД и подайте Заявление за пренасяне на номера по образец, с което изразявате своето желание да пренесете изполвания от вас фиксиран номер при друг оператор. Заявлението се подава от титуляря по договора за фиксирания номер, който искате да пренесете или от надлежно упълномощен представител.

Към датата на подаване на Заявлението за пренос трябва да сте използвали услугите на настоящия си оператор за период не по-малък от 3 (три) месеца и да сте изчистили всички ваши задължения към настоящия ви оператор, пряко свързани с пренесения номер и услугите, ползвани чрез него, които са с настъпил падеж преди датата на подаване на заявлението. Задължения, отнасящи се до заплащане на дължими суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори и/или такива за лизинг на крайни устройства или оборудване, се заплащат от абоната до деня, предшестващ датата, определена за „прозорец на преносимост” (т.е до датата, определена  за реално пренасяне на номера).
Могат да бъдат пренесени всички или част от ползваните номера, като това се посочва в заявлението. Условието е всички номера в едно заявление да са от един тип – за ползване на предплатени услуги или на абонаментна основа.
С подаване на Заявлението, ни упълномощавате да прекратим договорните отношения с настоящия Ви оператор. Срокът за пренасянето на телефонните номерата е с максимална продължителност до 7 работни дни за отделен номер и до 10 работни дни. Възможно е временно прекъсване на телефонната услуга в деня, в който номерът ви се пренася в мрежата на ИТК, като за конктретния ден ще бъдете предупредени предварително и информирани за целия процес през цялото време.
До приключване на процедурата по пренасяне на фиксирания ви номер, според срока, упоменат по-горе, вие ще продължите да ползвате услугите на стария си оператор. При активиране на номера ви в мрежата на ИТК, той същевременно ще бъде деактивиран в мрежата на стария ви оператор.

2. Сключване на индивудуален договор с ИТК за предоставяне на фиксирана телефонна услуга, в зависимост от избрания от Вас тарифен план.

Когато извършватe обаждане към номер, който е пренесен в друга мрежа, ИТК ще ги информира за пренасянето чрез звуков сигнал с продължителност 3 (три) секунди. След сигнала, ще Ви бъде осигурена една секунда, в която да решите, дали да осъществите или да прекратите обаждането. Времето на звуковия сигнал и едната секунда след него не се таксуват. Таксуват се единствено обаждания с успешно осъществена връзка.

Чуйте сигнала тук:

Или изтеглете като .mp3 file

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление